UTF-8 西里尔文补充

范围:十进制 1280-1327,十六进制 0500-052F

如果您希望在 HTML 中显示特殊字符,可以使用下表中的 HTML 实体。

如果字符没有 HTML 实体,则可以使用十进制(dec)或十六进制(hex)引用。

实例

<p>I will display &#1280;</p>
<p>I will display &#x0500;</p>

将显示为:

I will display Ԁ

I will display Ԁ
亲自试一试 »
字符 十进制 十六进制 实体 名称
Ԁ12800500 CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DE
ԁ12810501 CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DE
Ԃ12820502 CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DJE
ԃ12830503 CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DJE
Ԅ12840504 CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI ZJE
ԅ12850505 CYRILLIC SMALL LETTER KOMI ZJE
Ԇ12860506 CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI DZJE
ԇ12870507 CYRILLIC SMALL LETTER KOMI DZJE
Ԉ12880508 CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI LJE
ԉ12890509 CYRILLIC SMALL LETTER KOMI LJE
Ԋ1290050A CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI NJE
ԋ1291050B CYRILLIC SMALL LETTER KOMI NJE
Ԍ1292050C CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI SJE
ԍ1293050D CYRILLIC SMALL LETTER KOMI SJE
Ԏ1294050E CYRILLIC CAPITAL LETTER KOMI TJE
ԏ1295050F CYRILLIC SMALL LETTER KOMI TJE
Ԕ13000514 CYRILLIC CAPITAL LETTER LHA
ԕ13010515 CYRILLIC SMALL LETTER LHA
Ԗ13020516 CYRILLIC CAPITAL LETTER RHA
ԗ13030517 CYRILLIC SMALL LETTER RHA
Ԙ13040518 CYRILLIC CAPITAL LETTER YAE
ԙ13050519 CYRILLIC SMALL LETTER YAE
Ԛ1306051A CYRILLIC CAPITAL LETTER QA
ԛ1307051B CYRILLIC SMALL LETTER QA
Ԝ1308051C CYRILLIC CAPITAL LETTER WE
ԝ1309051D CYRILLIC SMALL LETTER WE
Ԟ1310051E CYRILLIC CAPITAL LETTER ALEUT KA
ԟ1311051F CYRILLIC SMALL LETTER ALEUT KA
Ԡ13120520 CYRILLIC CAPITAL LETTER EL WITH MIDDLE HOOK
ԡ13130521 CYRILLIC SMALL LETTER EL WITH MIDDLE HOOK
Ԣ13140522 CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH MIDDLE HOOK
ԣ13150523 CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH MIDDLE HOOK
Ԥ13160524 CYRILLIC CAPITAL LETTER PE WITH DESCENDER
ԥ13170525 CYRILLIC SMALL LETTER PE WITH DESCENDER
Ԧ13180526 CYRILLIC CAPITAL LETTER SHHA WITH DESCENDER
ԧ13190527 CYRILLIC SMALL LETTER SHHA WITH DESCENDER
Ԩ13200528 
ԩ13210529 
Ԫ1322052A 
ԫ1323052B 
Ԭ1324052C 
ԭ1325052D 
Ԯ1326052E 
ԯ1327052F