Go 布尔数据类型

布尔数据类型

使用 bool 关键字声明布尔数据类型,并且只能采用 truefalse.

布尔数据类型的默认值为false

实例

这个例子展示了一些声明布尔变量的不同方法:

package main
import ("fmt")

func main() {
  var b1 bool = true // 具有初始值的类型化声明
  var b2 = true // 具有初始值的无类型声明
  var b3 bool // 没有初始值的类型化声明
  b4 := true // 具有初始值的无类型声明

  fmt.Println(b1) // 返回 true
  fmt.Println(b2) // 返回 true
  fmt.Println(b3) // 返回 false
  fmt.Println(b4) // 返回 true
}
亲自试一试 »

注意:布尔值主要用于条件测试,您将在 Go 条件一章中了解更多信息。